văn khấn trong ngày giỗ đầu

Bài Văn cúng khấn trong ngày giỗ đầu

“Hình nhân” ở đây không phải để thế mạng cho ai mà là tục tín ngưỡng tin rằng, với phép thuật của thuật của thầy phù thủy thì hình nhân bằng giấy khi đốt đi sẽ hóa thành người hầu hạ vong linh nơi Âm giới.   1. Ý nghĩa: Ngày giỗ đầu hay còn